Fundacja

Cele i zasady działania Fundacji

Celami Fundacji są:

– prowadzenie Polskiego Domu Pielgrzyma Królowej Apostołów Pokoju w Medjugorje,

– zgłębianie i upowszechnianie duchowości Medjugorje,

– podejmowanie inicjatyw i działań w odpowiedzi na wezwania Matki Bożej
z różnych miejsc objawień,

– wspomaganie dzieł ku czci Najświętszej Maryi Panny oraz wszelkiej pobożności maryjnej,

– współpraca z Parafią św. Jakuba w Medjugorje w trosce o pielgrzymów,

– organizacja wyjazdów na rekolekcje do Medjugorje i innych miejsc pielgrzymkowych,

– zapewnienie pielgrzymom bazy hotelarsko – gastronomicznej,

– działalność rekolekcyjna i formacyjna,

– zapewnienie pielgrzymom wszechstronnego rozwoju duchowego, intelektualnego, psychicznego, emocjonalno-społecznego, artystycznego oraz fizycznego opartego
o wartości chrześcijańskie,

– działalność na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

– promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,

– pomoc Polonii i Polakom za granicą,

– działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

– działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

– działalność na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

– działalność poradnicza i terapeutyczna,

– przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

– działalność w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, kultury fizycznej
i sportu,

– działalność na rzecz rodziny, małżeństwa, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

– działalność edukacyjna,

– działalność artystyczna,

– działalność naukowa i popularno-naukowa,

– promocja i organizacja wolontariatu,

– działalność charytatywna,

– działalność wydawnicza w tym również fonograficzna,

– wspieranie pobożności i religijności przez produkcję, rozpowszechnianie dewocjonaliów oraz wszelkich innych przedmiotów dla użytku kultu religijnego
i praktyki życia chrześcijańskiego,