FUNDACJA REGINA PACIS

Fundacja „Regina Pacis”
ul. Skaryszewska 12
03-802 Warszawa
NIP: 113 30 34 228
REGON: 38 90 88 170
KRS: 0000902240

tel. +48 511546441
e-mail: fundacja@medjugorie.org

Konta Bankowe Fundacji Regina Pacis

PL      84 1020 1042 0000 8002 0464 3237
EUR   86 1020 1042 0000 8902 0464 3245
USD   40 1020 1042 0000 8202 0464 3252

Pełny STATUT  Fundacji Regina Pacis

Postanowienia Ogólne

 1

Fundacja Regina Pacis zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) Prowincji Chrystusa Króla, zwane dalej Fundatorem, Aktem Notarialnym sporządzonym w 24 czerwca 2020r. [Repetytorium nr 2829/2020] działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz.203 ze zm.), ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 Nr 29, poz. 154 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

2

 1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
 2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw wyznań religijnych.
 3. Niezależnie od nadzoru państwowego, nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) Prowincji Chrystusa Króla, jako Fundator, zgodnie z art. 58 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
  w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz U z 1989 Nr 29, poz. 154 ze zm.). W imieniu Fundatora nadzór ten będzie wykonywany przez Przełożonego Prowincjalnego.
 4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 5. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja prowadzi również działalność na tere­nie innych państw.
 7. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do innych podmiotów, w tym fundacji.
 8. Fundacja ma prawo używać pieczęci i symboli według wzorów zatwierdzonych przez Radę Fundacji.
 9. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji jej celów statutowych.
 10. Fundacja ma osobowość prawną.

 3

Cele i zasady działania Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele jako odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

 1. Celami Fundacji są:
  1. prowadzenie Polskiego Domu Pielgrzyma Królowej Apostołów Pokoju w Medjugorje,
  2. zgłębianie i upowszechnianie duchowości Medjugorje,
  3. podejmowanie inicjatyw i działań w odpowiedzi na wezwania Matki Bożej
   z różnych miejsc objawień,
  4. wspomaganie dzieł ku czci Najświętszej Maryi Panny oraz wszelkiej pobożności maryjnej,
  5. współpraca z Parafią św. Jakuba w Medjugorje w trosce o pielgrzymów,
  6. organizacja wyjazdów na rekolekcje do Medjugorje i innych miejsc pielgrzymkowych,
  7. zapewnienie pielgrzymom bazy hotelarsko – gastronomicznej,
  8. działalność rekolekcyjna i formacyjna,
  9. zapewnienie pielgrzymom wszechstronnego rozwoju duchowego, intelektualnego, psychicznego, emocjonalno-społecznego, artystycznego oraz fizycznego opartego
   o wartości chrześcijańskie,
  10. działalność na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  11. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
  12. pomoc Polonii i Polakom za granicą,
  13. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  14. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  15. działalność na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
  16. działalność poradnicza i terapeutyczna,
  17. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
  18. działalność w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, kultury fizycznej
   i sportu,
  19. działalność na rzecz rodziny, małżeństwa, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
  20. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  21. działalność edukacyjna,
  22. działalność artystyczna,
  23. działalność naukowa i popularno-naukowa,
  24. promocja i organizacja wolontariatu,
  25. działalność charytatywna,
  26. działalność wydawnicza w tym również fonograficzna,
  27. wspieranie pobożności i religijności przez produkcję, rozpowszechnianie dewocjonaliów oraz wszelkich innych przedmiotów dla użytku kultu religijnego
   i praktyki życia chrześcijańskiego,
 1. Zmiana celów Fundacji jest możliwa drogą uchwały przyjętej przez członków Rady Fundacji po otrzymaniu zgody Fundatora.

 4

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Finansowanie inwestycji związanej z powstawaniem Polskiego Domu Pielgrzyma Królowej Apostołów Pokoju w Medjugorje,
 2. Budowę i prowadzenie Polskiego Domu Pielgrzyma Królowej Apostołów Pokoju w Medjugorje,
 3. Tworzenie programów rekolekcyjno-formacyjnych.
 4. Tworzenie i promocję programów edukacyjnych i poznawczych.
 5. Udzielanie kompleksowej pomocy duchowej, religijnej, psychologicznej, psychoterapeutycznej i pedagogicznej.
 6. Krótko i długofalową pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, hazardu, komputerów, internetu, jedzenia, seksu i pornografii, gier, narkotyków.
 7. Działania profilaktyczne związane z promocja i ochroną zdrowia jednostki i rodziny.
 8. Wyrównywanie szans, wspieranie i wspomaganie rozwoju osób z rodzin dysfunkcyjnych.
 9. Poradnictwo małżeńskie i rodzinne, a także udzielanie wsparcia osobom doświadczającym trudności w relacjach interpersonalnych.
 10. Wspieranie osób w kryzysie małżeńskim, w separacji oraz w sytuacjach około rozwodowych.
 11. Wspieranie osób w kryzysie powołania kapłańskiego i zakonnego.
 12. Wspieranie osób w kryzysie, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym i religijnym.
 13. Pomoc charytatywną.
 14. Promocję i organizację wolontariatu.
 15. Wspieranie misjonarzy i wolontariuszy w realizacji misji ewangelizacyjnej i reewangelizacyjnej Kościoła katolickiego.
 16. Wspieranie misjonarzy i wolontariuszy w przygotowaniu do misji, w szczególności w dziedzinie pomocy psychologiczno-społecznej.
 17. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych szczególnie na terenach, gdzie pracują misjonarze.
 18. Ułatwianie dostępu społeczeństwa do opieki psychologicznej, pedagogicznej i duchowej.
 19. Opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw z zakresu swojej działalności.
 20. Inspirowanie, organizację lub współorganizowanie spotkań, odczytów, wykładów, konferencji, szkoleń, imprez masowych oraz uroczystości o charakterze naukowym, religijnym, artystycznym i kulturalnym.
 21. Udostępnianie i udzielanie pomocy innym instytucjom we wdrażaniu programów realizowanych przez Fundację.
 22. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie projektów związanych z zakresem swojej działalności.
 23. Podejmowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i przedsiębiorcami w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.
 24. Aktywizację społeczną osób w wieku powyżej 50 roku życia.
 25. Promowanie zdrowego trybu życia w społeczeństwie poprzez sport i turystykę.
 26. Tworzenie warunków do rozwoju kulturalno-artystycznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 27. Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
 28. Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia.
 29. Wspieranie rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną oraz tworzenie i prowadzenie serwisów internetowych.
 30. Wspieranie rozwiązań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i rozwoju odnawialnych źródeł energii.

5

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą dla osiągnięcia w/w celów statutowych według zasad określonych w obowiązujących przepisach w ramach następujących kodów PKWiU:

41.20 z roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

47.1 sprzedaż detaliczna książek

47.61 z sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.63 sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.19 pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskiem

49.31 transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

55.20 z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.90 z pozostałe zakwaterowanie

56.29 pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30 przygotowywanie i podawanie napojów

58.11. z wydawanie książek,

58.13 wydawanie gazet

58.14 wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19 pozostała działalność wydawnicza

59.11 działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych

59.12. z działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami video i programami telewizyjnymi

59.13 działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych

59.2 działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

59.20 z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

63.1 przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi

63.12.Z działalność portali internetowych

68.10. z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 68.20 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

74.20 z działalność fotograficzna

79.12 działalność organizatorów turystyki

79.12. z działalność organizatorów turystyki

77.4 dzierżawa własności intelektualnej podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • pozaszkolne formy edukacji

85.52 z pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane

87.90 pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

88.9 pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

88.10 z pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.99. Z pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana

90.0 działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

90.2 działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04 z działalność obiektów kulturalnych

94.91 działalność organizacji religijnych

6

 1. Działalność gospodarcza Fundacji nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania jej zadań statutowych.
 2. Realizując swoje zadania Fundacja współpracuje przede wszystkim z Kościołem katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, instytucjami religijnymi i świeckimi, a także administracją rządową i samorządową, instytucjami oświaty i innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.
 3. Do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników, zawierać umowy cywilno-prawne, jak i współpracować z wszelkimi podmiotami (osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) na dopuszczalnych przez prawo podstawach.
 4. Realizacja celów statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, w tym poprzez wspieranie przez Fundację organizacji pożytku publicznego.
 5. Na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację, Fundator przeznacza z funduszu założycielskiego kwotę 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), zaś kwotę 500 zł (słownie: `pięćset złotych) na działalność statutową.

 7

Majątek i przychody Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1500 PLN,  (słownie: tysiąc pięćset złotych, 0/100 groszy), wymieniony w Akcie Fundacyjnym oraz inne środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
 2. Majątek nabyty w czasie trwania Fundacji obejmuje wszelkie składniki materialne lub niematerialne, takie jak pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchomości, dobra niematerialne lub prawa, a także know-how, prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa do baz danych) oraz prawa własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe).
 3. Zarząd majątkiem Fundacji sprawuje Zarząd i winien przy tym kierować się celami statutowymi Fundacji oraz postanowieniami Statutu oraz innymi aktami wydanymi na jego podstawie.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą tylko w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 5. Cały dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na cele statutowe Fundacji.
 6. Fundacja nie może:
 7. udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 8. przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 9. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu fundacji;
 10. kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 8

 1. Rok finansowy Fundacji rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku kalendarzowego i kończy się 31 grudnia roku kalendarzowego. Roczne sprawozdanie finansowe winno zostać sporządzone do dnia 15 marca następnego roku przez Zarząd Fundacji i zatwierdzone przez Radę Fundacji w ciągu 30 dni od jego otrzymania.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Prowadzenie przez Fundację nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej jest przy pomocy rachunkowo wyodrębnionych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności.
 5. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym także celowe, na których gromadzone są środki pieniężne przeznaczone w całości na realizację konkretnego projektu. Decyzję o utworzeniu funduszu celowego podejmuje Zarząd Fundacji.

 9

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów;
  2. środków publicznych pozyskiwanych w drodze dotacji, subwencji, refundacji oraz grantów, w tym środków pieniężnych pozyskanych z funduszy unijnych;
  3. majątku ruchomego i nieruchomego oraz z odsetek od lokat bankowych;
  4. odliczeń podatkowych;
  5. dochodów z praw majątkowych, w tym kapitałów pieniężnych, dywidend lub emisji weksli;
  6. świadczeń pieniężnych na cel społeczny, o których mowa w przepisach prawa cywilnego i przepisach podobnych.
  7. ze zbiórek publicznych;
  8. działalności gospodarczej Fundacji.
 2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznacza się na realizację celów statutowych oraz na pokrycie bieżących kosztów działalności Fundacji, włącznie z jej prowadzeniem i utrzymaniem.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie
  o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

10

Fundacja, na wniosek Rady Fundacji, może powołać Ambasadorów Fundacji, może przyznawać tytuły honorowe i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym za­służonym dla celów realizowanych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz fundacji znaczącej darowizny lub są dla niej szczególnie zasłużone, mogą uzyskać tytuł Honorowego Donatora Fundacji, nadawany przez Radę Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji prowadzi Księgę Honorowych Donatorów, do której wpisuje się Donato­rów, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju działalności Fundacji.
 3. Tytuł Honorowego Donatora ma charakter osobisty.
 4. Rada Fundacji może odebrać tytuł Honorowego Donatora w razie gdyby działalność danej osoby była sprzeczna z celami i charakterem Fundacji.

11

Organy Fundacji

Organami Fundacji są: Rada Fundacji, Zarząd Fundacji.

 1. Możliwe jest tworzenie innych organów Fundacji. Organy te tworzy Rada Fundacji lub Zarząd za zgodą Rady Fundacji.

 12

Rada Fundacji

 1. Organem kontrolnym i opiniującym Fundacji jest Rada Fundacji.
 2. W skład Rady wchodzi od trzech do pięciu członków, powołanych przez Fundatora.
 3. Fundator powołuje i odwołuje członków Rady Fundacji formą dekretu wydanego przez Przełożonego Prowincjalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) Prowincji Chrystusa Króla.
 4. Członkowie Rady nie mogą:
 5. być członkiem zarządu, pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
  z członkami Zarządu Fundacji.
 6. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
 7. Kadencja Rady Fundacji trwa trzy lata.
 8. Możliwe jest powołanie członka Rady Fundacji w czasie trwania kadencji na okres do jej zakończenia oraz odwołanie w każdym czasie.
 9. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z  uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 13

 1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 2. wybór przewodniczącego Rady i jego zastępcy spośród członków Rady;
 3. kontrola działalności Fundacji w zakresie realizacji statutowych celów;
 4. kontrola działalności majątkowej i finansowej Fundacji;
 5. informowanie Fundatora o wynikach kontroli;
 6. opiniowanie sprawozdań z działalności Fundacji sporządzanych przez Zarząd Fundacji;
 7. zatwierdzenie projektu działalności Fundacji oraz budżetu na rok następny;
 8. przyjmowanie sprawozdania Zarządu Fundacji z jego rocznej działalności, w tym sprawozdania finansowego i udzielanie Zarządowi absolutorium;
 9. podejmowanie uchwał w sprawie projektu zmian Statutu Fundacji;
 10. przyznawanie wyróżnień osobom zasłużonym dla Fundacji, w tym przyznawanie
  i odbieranie tytułu Honorowego Donatora oraz podejmowanie uchwał co do wpisu w Księdze Honorowych Donatorów;
 11. zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu Fundacji.
 12. Rada Fundacji zbiera się przynajmniej raz w roku na posiedzeniu zwyczajnym.
 13. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji może zwołać: Fundator, Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch członków Rady albo tylko przewodniczącego Rady. Nadzwyczajne posiedzenie powinno odbyć się w terminie do 30 dni od daty złożenia Zarządowi wniosku przez uprawnione podmioty.
 14. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy prezes Zarządu lub członek Zarządu delegowany przez prezesa.
 15. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane.
 16. Uchwały Rady Fundacji są podejmowane bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady aktualnie powołanych przez Fundatora. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.
 17. Organizację pracy Rady reguluje uchwalony przez nią regulamin.

 14

Zarząd Fundacji

 1. Działalnością Fundacji kieruje Zarząd zgodnie z jej Statutem.
 2. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób, w tym prezesa i wiceprezesa.
 3. Zarząd Fundacji, w tym prezes i wiceprezes, powoływany jest przez Fundatora na okres trzech lat.
 4. Fundator powołuje i odwołuje członków Zarządu Fundacji formą dekretu wydanego przez Przełożonego Prowincjalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) Prowincji Chrystusa Króla.
 5. Członkowie Zarządu Fundacji nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Fundator może powołać członka Zarządu, z zastosowaniem pkt 1, w czasie trwania kadencji Zarządu, na okres do jej zakończenia.
 7. Po upływie kadencji dotychczasowy Zarząd wypełnia swoje obowiązki do czasu powołania Zarządu Fundacji nowej kadencji.
 8. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, jak również zawierać z nią umowy cywilnoprawne.

 15

 1. Zarząd Fundacji jest uprawniony do podejmowania wszystkich czynności, niezastrzeżonych dla Rady Fundacji i prowadzenia spraw Fundacji, zgodnie ze Statutem.
 2. Do zadań Zarządu Fundacji należy:
 3. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 4. przygotowanie projektu działalności i budżetu na rok następny;
 5. przedkładanie Radzie Fundacji sprawozdań z działalności Fundacji, z zachowaniem zasad zapisanych w art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o Fundacjach, w tym sprawozdania finansowego za każdy rok z zastosowaniem Art. 16;
 6. przedkładanie Fundatorowi w terminie do 15 maja sprawozdania za poprzedni rok o działalności Fundacji, zatwierdzonego przez Radę Fundacji;
 7. analiza wpływających do Fundacji projektów pod kątem ich zgodności z celami Fundacji,
 8. zarząd majątkiem Fundacji, prowadzenie spraw majątkowych według zasad prawidłowej gospodarki i dla osiągnięcia celów Fundacji;
 9. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
 10. podejmowanie decyzji o utworzeniu funduszy celowych dla projektów, o których mowa w art. 15 pkt. 2;
 11. przygotowanie projektów dotyczących przyznawania tytułów oraz innych wyróżnień;
 12. prowadzenie Księgi Honorowych Donatorów.
 13. Zarząd może określić w regulaminie szczegółowy tryb swej pracy, który winien być zgodny ze Statutem.

16

 1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa Zarządu.
 2. W sprawach nie cierpiących zwłoki decyzje może podejmować prezes Zarządu, jednakże decyzja taka wymaga zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania za Fundację upoważniony jest prezes lub wiceprezes upoważniony przez prezesa.
 4. W kwestiach majątkowych prezes lub upoważniony przez niego wiceprezes mogą zaciągać zobowiązania finansowe do sumy łącznie 10 000 zł.

Postanowienia końcowe

17

 1. Uprawniony do zmiany Statutu i celów Fundacji jest Fundator.
 2. Z wnioskiem o zmianę statutu lub celów Fundacji do Fundatora może wystąpić Rada Fundacji.
 3. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach – na warunkach określonych umową obu fundacji, z zachowaniem innych postanowień Statutu.
 4. W sprawie połączenia, o którym mowa w ust. 3. uchwałę podejmuje Rada Fundacji – po uzyskaniu opinii pozostałych organów. Uchwała Rady Fundacji do ważności wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
 5. W imieniu Fundacji umowę, o której mowa w ust, 3, zawiera Zarząd.
 6. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. Z wnioskiem o likwidację Fundacji do Fundatora może wystąpić Rada Fundacji. W uchwale o likwidacji Fundacji, Fundator wyznacza likwidatora i określa przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji, uwzględniając cele wskazane w Statucie Fundacji.

18

 1. W razie osiągnięcia celów, dla których Fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji – Fundacja podlega likwidacji w sposób określony w ust. 2 i 3.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. Z wnioskiem o likwidację Fundacji do Fundatora może wystąpić Rada Fundacji.
 3. W uchwale o likwidacji Fundacji, Fundator wyznacza likwidatora i określa przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji, przy zachowaniu zasad § 3 ust. 1 Statutu. Dół formularza