Regulamin

Regulamin Domu Pielgrzyma

 1. Najmujący pokój Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. Rozpoczęcie pobytu w Domu Pielgrzyma jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
 3. Pokój w Domu Pielgrzyma wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże Domu Pielgrzyma. Dom Pielgrzyma względni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Zameldowanie jest możliwe do godziny 23.00.
 6. Prosimy o uważne dbanie o kartę lub klucz do pokojów. W przypadku ich zgubienia zostanie nałożona opłata dodatkowa w wysokości 25 Euro.
 7. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11.00 – program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
 8. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 9. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju Domu Pielgrzyma w godzinach od 8.00 do 22.00. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji hotelu.
 10. Przez cały czas pobytu w Domu Pielgrzyma dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 11. Na terenie Domu Pielgrzyma, obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowyc jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 200 Euro.
 12. W Domu Pielgrzyma obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.30 do 6.00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Domu Pielgrzyma mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 13. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Domu Pielgrzyma powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 15. Przygotowanie i spożywanie posiłków w pokojach jest zabronione;
 16. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzw. Odpowiedzialność Domu Pielgrzyma z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do Domu Pielgrzyma regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Domu Pielgrzyma podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Dom Pielgrzyma ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu Domu Pielgrzyma, albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 17. Dom Pielgrzyma świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.
 18. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Dom Pielgrzyma może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Domu Pielgrzyma.
 19. Dom Pielgrzyma może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Domu Pielgrzyma lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Domu Pielgrzyma lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój.